8

Ativiade ICT for youth 2015 nian nebe’e tuir lolos ita halao iha novembru 2015 maibe tamba atrazu husi tranferencia orsamentu tamba ne’e maka atividade ida ne’e konsegue realija fali febereiru 2016.

Atividade ICT for youth ne’e kompostu husi treinamentu Montazen komputador, Rede Komputador basico no Rede VOIP nebe’e halao iha centru treinamentu InfoTimor Rua Aitarak laran Dili Timor-Leste

Kursu hirak ne’e loke husi Exmo Sr. João Dos Santos (Diretor Nacional komunikasaun / SEJD) no kursu ne’e rasik halao iha loron 6 nia laran hahu husi dia 1 de Febereiru to’o dia 6 de Febereiru 2016. Oras hahu husi 8:30 to’o tuku 17:00.

Participantes sira nebe’e tuir atividade ICT for youth ida ne’e kompostu husi Juventude kada nain rua mai husi municipio 13, Reprezentante universidade nain 3 kada universidade 6 iha Dili no reprezentante nain 1 husi Federasaun 10 iha Dili. Husi parte hamutuk 60 inklui feto 16 no mane 44 nebe’e hahu kursu iha inicio no remata mos kompletu nain 60. Husi participantes nain 60 ne’e fahe ba grupu rua, grupu primeiru hamutuk nain 34 nebe’e mai husi federasaun no universidade iha dili laran nebe’e hahu sira nia kursu iha dia 1 to’o dia 3 de Febereiru 2016. Grupu segundu hamutuk nain 26 nebe’e mai husi centru joventude iha municipio 13 nebe’e halao sira nai kursu husi dia 4 to’o dia 6 de Febereiru 2016.

Rezultado husi treinamentu ida ne’e maka participantes hamutuk nain 60 bele hetan kursu iha area tolu maka Hansen: Montazen komputador, rede koputador basico no Rede VOIP no sira balu konsegue implementa ona iha sira nia municipio no sira nia eskola.

Husi participantes 60, participantes hamutuk 34 maka hetan certificado iha area montazen komputador no rede komputador basico, nain 26 hetan certificado iha area montagen komputador, rede komputador basico no rede VOIP.

Atividade kursu ne’e ensera iha dia 6 de Febereiru 2016 tuku 17:00 lokraik no remata iha 18:30 kalan husi Emxo: Sr. Leovigildo da Costa Hornai (Secretario de Estado da Juventude e do Desporto) iha fatin Secretaria de Estado da Juventude e Desportu.

Husi participantes nain 60 Treinador sira hili ema nain 2 nebe’e sai hanesan manan nain (The Best participantes) kada ema ida hetan komputador ida.

Atu garantia participantes sira bele implementasaun materia nebe’e sira hetan durante formasaun hodi implementa iha sira nia municipio maka InfoTimor mos prepara Premio ba manan nain husi municipio sira nebe’e implementa rede VOIP iha sira nia municipio depois de sira tuir formasaun reve voip iha Dili.

Husi municipio 13, infotimor eskolha municipio 3 mak hanesn Vique-que, Lospalos no Oecuse nebe’e maka implementa uluk rede voip iha sira nia municipio. Premio hirak ne’e maka : Primeiru lugar hetan komputador unit 2, Segundu lugar hetan komputador unit 1 no switch 24 port unit 1, Terceiru lugar hetan komputador unit 1.