111

“Promove kreatividade no espiritu kompetetivu foinsa’e, liu husi kria produtu ICT hodi kontribui ba dezemvolvimentu nasional” mak sai tema ba atividade kompetisaun tinan ida ne’e.

Bazeia ba tema ida ne’e mos

Maka Governo Liu husi Sekretária de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) fo fiar ba InfoTimor (Teknolojia ba Justisa Sosial) hanesan komisaun organizadora ba realizasaun atividade kompetisaun ICT nivel universitariu tinan 2016.

Atividade ida ne’e realiza atu fo espasu ba universidade sira, nebe’e iha departamentu informatika maka hanesan IoB, UNTL, UNITAL, IPDC no DIT atu bele kompete liu husi uja fasilidades ICT hodi produs produtu ruma nebe’e bele responde ba dezafius komuidade sira nian iha tempu agora no mos tempu ruma tuir mai.

Atividade kompetisaun ida ne’e realiza liu husi servisu no kolaboarasaun diak entre Komite Orientadora ho nia equipa tomak no Komisaun organizadora ho nia equipa tomak mos, nebe’e servisu hahu husi Semana Primeiru fulan Marsu liu husi enkontru entre Komite orientadora(Husi SEJD), Komisaun Organizadora (InfoTimor) no representante universidade 6 hodi kolia kona ba kompetisaun ICT nivel universitariu tinan 2016. Ho nune depois de enkontru entre parte hotu deside katak atividade kompetisaun ict nivel universitariu tinan ida ne’e halao fulan tolu nia laran no final iha fin do fulan Maio tinan 2016.

Komisaun organizadora ho equipa de juri halao tiha ona atividade hahu husi fulan marsu wainhira equipa de juri komesa visita universidade ida-idak hamutuk dala tolu too fulan Maio, husi visita universidade ida nee maka equipa de juri komesa foti valor liu husi observasaun nebee sira halo ba partisipantes sira iha sira nia eskola.

Atividade ida ne’e organiza no kontribui husi InfoTimor no hetan financia tomak husi Sekretária de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD)

Nune iha dia 28 de Maio 2016 realiza fase final kompetisaun ICT nivel universitariu 2016 iha salaun esperenz, hahu husi tuku 8:30 to’o tuku 5:00 lorokraik hetan participa husi exmo Sr. Metodio Moniz Caetano/Diretor Geral Sekretária de Estado da Juventude e do Desporto, Sefi departamentu DNICT, sefi departamentu Planeamentu, Sefi Departamentu Relasaun publika (SEJD), Diretor Geral Estatal, senior IT Timor oan sira, representante universitariu, representante eskola sekundaria no konvidadus sira hamutuk ema 170.

Husi universidade 6 nebe’e participa maka hanesan :

 1. IoB, mai ho produtu (Asesu informasaun Desportu iha SEJD uja sms gateway no PHP) (cansela)
 2. Unital, mai ho produtu ( Akumulasaun total dadus populasaun iha suco Camea)
 3. UNTL, mai ho produtu (Sistema Jestaun ba kama iha hospital nacional Guido valadares)
 4. IPDC, mai ho produtu (Utilija sinu otomatika iha eskola Sao Miguel Arcanjo)
 5. DIT, mai ho Produtu (Online job seeker Timor-Leste)
 6. Cristal (cansela)

Husi universidade 6 ne’e universidade rua maka voluntariamente diskualifikasaun maka hanesan : IOB no Cristal.

Juri nain tolu nebe’e hodi avalia atividade kompetisaun hahu husi fase primeiru to’o fase final maka :

 1. Roberto De Sousa (Presidenti Juri)
 2. Guilherme Soares (Membru Juri)
 3. Ruben Aparicio (Membru juri)

Husi universidade 4 nebe’e tuir depois fase final remata no equipa de juri fo sai rejultado maka hanesan :

 1. UNTL sai primeiru lugar ho total valor 90.1%, hetan premio osan $1.150.00 no Komputador unidade 1.
 2. UNITAL sai segundo lugar ho total valor 89.6%, hetan premio osan $700.00 ho komputador unidade 1.
 3. IPDC sai terseiro lugar ho total valor 87.1% hetan premio osan $500.00
 4. DIT sai quatro lugar ho total valor 76.6%. hetan premio motivasaun osan $300.00

Ita hein kontinuasaun iha tinan tuir mai…