Atu Ajuda liu tan servisu administrasaun iha suco, InfoTimor fo doasaun komputadores ba cede do suco hamutuk 9 iha municipio Dili. cede suco hirak ne’e maka hanesan : Suco Lahane Osidental, Suco Oriental, Suco mascarenhas, Suco Santa Cruz, Suco Madohi, Suco Ailok, Suco Balibar, Suco Akadiruhun no Suco Meti-Aut.

Antes Cede suco hirak ne’e simu komputadores, Xefi do suco ho nia PAAS hetan uluk formasaun utilijasaun komputadores husi InfoTimor.

Espera Suco hirak nebe’e hetan komputadores bele utilija ho diak ba nesesidade servisu administrasaun suco nian nune bele haforsa no halais liu tan atendementu ba ita nia komunidade sira iha suco hirak ne’e.