pilicia

UNDP servisu hamutuk ho InfoTimor (Baucau) halao kapasitasaun ba membru Policia Nacional Timor Lorosae PNTL hamutuk ema nain 20 nebee tuir kursu komputador espesifiku aplikasaun Office durante semana rua. kursu refere sei halao iha centru treinamentu InfoTimor Baucau.

Objectivu husi formasaun ida ne’e atu hasae tan kapasidade, konhesementu membru policia Nacional Timor Lorosae iha municipio Buacau iha area komputador (aplikasaun Office) nune bele ajuda no hafasil liu tan membru policia hirak ne nia atividade/servisu lorloron nian.

Aliende fo formasaun komputador (aplikasaun office) ba membru policia iha Municipio Baucau infotimor mos halao tiha ona formasaun hanesan ba membru policia iha Municipio Dili, Liquisa no Suai liu husi servisu ho TLPDP.