Liquisa 4

 

Haforsa no hakbi’it konhesementu informasaun no teknolojia ba autoridade local sai hanesan komitmentu InfoTimor nian, atu bele ajuda aktiviade administrasaun suco nian maka InfoTimor ho inisiativa rasik halao kursu komputador basico ba sefi do suco ho nia secretariado ida ida husi suco 7 iha Municipio Liquisa Villa, total participantes hamutuk nain sanolu resin hat (14) ne’e halao sira nia korsu iha fulan ida nia laran iha InfoTimor nia Centru Treinamentu Liquisa. Kursu refere Centru treinamentu InfoTimor oferese ho gratuita inklui mos intrega komputador unidade ida ba kada sede suco ida idak nebe’e maka participa iha kursu no komputador hirak ne’e sei rai iha sede do suco nudar equipamentus suco nian ou sai hanesan Patrimonia do Estado. Espera ho Ajuda nato’on husi oraganizasaun ida ne’e bele ajuda Sefi do Suco sira nia servisu administrasaun nian nune mos prepara sira (Sefi Suco) atu hasoru mundo teknolojia ohin loron.

Suco 7 nebe’e participa iha kursu no hetan komputador husi InfoTimor maka hanesan :

  1. Suco Loidahar
  2. Suco Letola
  3. Suco Asumanu
  4. Suco Hatuquese
  5. Suco Lucu Lai
  6. Suco Darulete
  7. Suco Dato

Iha seremonia intrega certifikado no komputador hetan prezensa husi Ex.mo Sr. Administrador Municipio Liqisa, Ex.mo Sr. Administrador Postu Administrativu Liquisa Vila, Ex.mo Sr. Administrador Municipio Dili no Reprezentante Ministerio Estatal.

Parabens Sefi do Suco ho nia secretariado sira, espera ho ativiade ida ne’e bele haforsa no halo diak liu tan servisu administrasaun suco nian liu-liu atendementu ba komunidade bele lao diak liu tan.