InfoTimor servisu hamutuk ho administrador postu administrativu Vera Cruz tinan ida ne’e realija kursu komputador basico ba xefi do suco ho nia PAAS husi Postu administrativu hat nebe’e pertensi ba Municipio Dili hodi tuir formasaun durante fulan ida.

InfoTimor hanoin katak Lideransa lokal hanesan parte nebe’e servisu besik no direitamentu ba komunidade nune maka presija tebes hasae no haforsa liu tan sira nia konhesementu no liu liu iha area Infomasaun no Teknologia hodi nune bele ajuda sira nia servisu administrativu diak liu tan. Ita hatene katak mundo ohin loron mundo digital nune ita sei labele ses mos husi utilijasaun fasilidades informasaun no teknologia nebe’e ajuda tebes prosesu servisu seitor oioin lao fasil no efisensia liu tan.

Nune hasae no haforsa liu tan ita nia servidor estado hanesan lideransa lokal iha area oioin liu liu area Informasaun no teknologia sei komtribui ba dezemvolvimentu nasaun Timor Leste iha futuru mai.

InfoTimor iha planu tuir mai, sei fo formasaun hanesan ba xefi do suco sira iha Timor laran tomak aumesmo tempu sei fo formasaun mos ba oinsa utilijasaun internet.