InfoTimor servisu hamutuk ho Grupu Feto Faluk Hadomi Timor-Leste nebe’e lidera husi Veterana nebe’e konhesidu ho naran “KASIAN” hodi realija sentru treinamentu komputador ida iha suco Mota Ulun postu administrativu Bazartete Municipio Liquisa.

Objectivu husi estabelesementu sentru treinamentu ida ne’e maka oinsa fo nafatin espasu ba juventude, estudantes no komunidade em jeral hodi hasae sira nia konhesementu, abilidade no skill iha area utilijasaun komputares, nune bele prepara sira nia an ba futuru mai.

Realijasaun sentru treinamentu ida ne’e mos, oinsa bele habelar liu tan konhesementu komputador ba komunidade iha Timor laran tomak, tuir visaun no misaun InfoTimor nian.