Centru Treinamentu komputador no ingles (Centru Das Cinzas)

InfoTimor servisu hamutuk ho centru comunidade suai ho inisiativa loke sentru trainamentu ida iha postu administrativu fatuLulik Municipio CovaLima.

Iniasitiva ida ne’e atu hakbesik basico teknoogia ba Juventude, estudantes no komunidade jeral iha area rual atu nune sira bele konehse diak liu tan fasilidas teknologia hirak ne’e. atu nune bele ajuda sira nia estudu, servisu no kareira futuru nian. Maske ho kondisaun fatin nebe’e ladun diak maibe kursu hahu lao ona hodi fo kapasitasaun ba komunidade iha area refere. (Labele hein fatin diak no AC maka halo servisu, maibe iha kondisaun saida deit naran nia maran no seguru)

Julian Afonso no carlito Afonso maka sei lidera centru ida ne’e atu bele fo kapasitasaun ba Juventude, estudantes no komunidade jeral iha postu administrativu Fatululik municipio CovaLima