News - page 2

 

 

 

Kursu & Komputador Gratuita/Leaders of village get Computers & Training for free

Kursu & Komputador Gratuita/Leaders of village get Computers & Training for free

  Haforsa no hakbi’it konhesementu informasaun no teknolojia ba autoridade  local sai hanesan komitmentu InfoTimor nian, atu  bele ajuda aktiviade administrasaun suco nian maka InfoTimor ho inisiativa rasik halao kursu komputador basico ba sefi do suco ho nia secretariado ida ida husi suco 7 iha…

Continue reading →

Kontribuisaun ba Sede Suco Motael/Computer goes to Village

Kontribuisaun ba Sede Suco Motael/Computer goes to Village

Autoridade local hanesan Sefi do suco sai hanesan parte importante iha komunidade nia le’et basa’a sira servisu besik liu ba sira nia povu ou komunidade, atu atendementu ba komunidade lao efisensia no efikas liu tan InfoTimor ho inisiativa hakarak kontribui ba servisu suco nian liu…

Continue reading →

ICT For Youth (ICT Ba Joventude)

ICT For Youth (ICT Ba Joventude)

Ativiade ICT for youth 2015 nian nebe’e tuir lolos ita halao iha novembru 2015 maibe tamba atrazu husi tranferencia orsamentu tamba ne’e maka atividade ida ne’e konsegue realija fali febereiru 2016. Atividade ICT for youth ne’e kompostu husi treinamentu Montazen komputador, Rede Komputador basico no…

Continue reading →

Page 2 of 2 1 2